Staż, Praktyki? Staże i Praktyki Wysokiej Jakości

Polskie Ramy Jakości Staży i Praktyk

O Programie

Program Polskich Ram Jakości Staży i Praktyk to pierwsza w Polsce inicjatywa, która ma celu wyznaczanie najwyższych standardów w zakresie realizacji staży i praktyk w firmach. Osią Programu są Polskie Ramy Jakości Staży i Praktyk, czyli zbiór norm i standardów dotyczących realizacji wysokiej jakości programów staży i praktyk w przedsiębiorstwach, wypracowany przy udziale kilkudziesięciu organizacji zrzeszonych w Polskim Stowarzyszeniu Zarządzania Kadrami.

Do kogo kierowany jest Program?

Program kierowany jest do pracodawców - firm, które są zainteresowane obiektywną weryfikacją jakości prowadzonych staży i praktyk i otrzymaniem znaku jakości („Staż Wysokiej Jakości”, „Praktyka Wysokiej Jakości” ) oraz do uczniów i studentów poszukujących możliwości rozpoczęcia kariery zawodowej i rozwoju u odpowiedzialnych pracodawców, oferujących wysokiej jakości staże i praktyki.

 

Misja

Misją Programu jest zwiększenie liczby pracodawców oferujących wysokiej jakości staże i praktyki oraz korzystających z nich uczniów i studentów, poprawa sytuacji młodych ludzi na rynku pracy, zmniejszenie luki kompetencyjnej w przedsiębiorstwach i bardziej efektywna współpraca sektora biznesu z sektorem edukacji.

Misja i cele operacyjne Programu Polskich Ram jakości Staży i Praktyk realizowane są poprzez:

 • merytoryczną debatę środowiska akademickiego, strony rządkowej oraz przedstawicieli biznesu i wypracowywanie nowych inicjatyw związanych z organizacją wysokiej jakości staży i praktyk,
 • wyróżnianie znakiem jakości programów praktyk i staży spełniających najwyższe standardy (znaki „Staż Wysokiej Jakości” i „Praktyka Wysokiej Jakości” )
 • motywowanie uczniów i studentów do zdobywania doświadczenia zawodowego poprzez udział w wysokiej jakości stażach i praktykach.


 • Z perspektywy pracodawców, wysokiej jakości staże i praktyki to:


  • jedno z najskuteczniejszych narzędzi wspomagających procesy rekrutacyjne,
  • sposób na przyciągnięcie do organizacji najlepszych kandydatów, część polityki wyławiania talentów,
  • recepta na ograniczenie zjawiska niedopasowania kompetencyjnego oraz niedostosowania kierunków edukacji do potrzeb przedsiębiorstw.

  Z perspektywy uczniów, studentów i absolwentów wysokiej jakości staże i praktyki to:


  • szansa na nabycie niezbędnych na rynku pracy wiedzy, umiejętności i kompetencji,
  • sposób na poznanie oczekiwań i wymagań pracodawców wobec pracowników oraz mechanizmów funkcjonowania rynku pracy,
  • okazja do poznania potencjalnego, przyszłego pracodawcy ,
  • szansa na budowanie swojej przewagi konkurencyjnej na rynku pracy.

   

  Polskie Ramy Jakości Staży i Praktyk

  Polskie Ramy Jakości i Praktyk to zbiór zasad i standardów dotyczących organizacji i przeprowadzania staży i praktyk w organizacjach.

  Polskie Ramy Jakości staży i Praktyk zostały wypracowane na drodze wieloetapowego procesu, w ramach którego przeprowadzono badania opinii pracodawców i studentów, debaty z pracodawcami, warsztaty tematyczne, konsultacje społeczne, skorzystano również z rekomendacji Komisji Europejskiej, dokumentów opisujących standardy stosowane w obszarze praktyk i staży w innych krajach europejskich oraz najlepszych praktyk firm zrzeszonych w PSZK.

  Polskie Ramy Jakości Staży i Praktyk należą do sześciu obszarów tematycznych i stanowią podstawę przeprowadzanego w ramach Programu procesu certyfikacji staży i praktyk, umożliwiającego otrzymanie znaków jakości .

  Przygotowanie do realizacji programu i rekrutacja

  • Program praktyki lub stażu dostępny jest w formie spisanego dokumentu.
  • Miejsce pracy praktykanta lub stażysty jest odpowiednio przygotowane.
  • Program jest transparentnie komunikowany zdefiniowanej grupie odbiorców.
  • Proces rekrutacji do programu jest przeprowadzany rzetelnie.
  • Proces adaptacji praktykanta lub stażysty funkcjonuje w formie spisanego dokumentu.

  Umowa

  • Między zaangażowanymi w program stronami zostaje zawarta pisemna umowa.

  Walor edukacyjny

  • Program ma zdefiniowane cele edukacyjne.
  • Program ma zdefiniowane treści edukacyjne.
  • Program ma zdefiniowany zakres obowiązków.

  Opieka i mentoring

  • Opiekunowie lub mentorzy przyszłych praktykantów lub stażystów wyznaczani są na etapie przygotowań do realizacji programu.
  • Opiekun lub mentor wprowadza praktykanta lub stażystę w zakres obowiązków oraz zasady i procedury obowiązujące w organizacji.
  • Opiekun lub mentor monitoruje realizację przydzielonego w programie zakresu obowiązków oraz celów edukacyjnych.
  • Opiekun lub mentor udziela informacji zwrotnej praktykantowi lub stażyście na temat osiąganych wyników i stopnia realizacji zadań.

  Czas trwania, wynagrodzenie i opieka socjalna

  • Program praktyki lub stażu ma jasno określony czas trwania i nie trwa krócej niż 1 miesiąc i nie dłużej niż 24 miesiące.
  • Program trwający 1 miesiąc może być płatny lub bezpłatny.
  • Program trwający dłużej niż 1 miesiąc jest obligatoryjnie płatny.
  • Podczas trwania programu praktykantowi lub stażyście są zapewnione ogólne ubezpieczenie zdrowotne oraz ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków.

  Ocena programu

  • Po ukończeniu programu praktykant lub stażysta otrzymuje pisemne potwierdzenie jego realizacji opisane językiem efektów uczenia się.
  • Pracodawca umożliwia praktykantowi lub stażyście ocenę programu praktyki lub stażu w formie pisemnej.

  Znak jakości dla Programów Staży i Praktyk

  Organizacje, które prowadzą staże i praktyki spełniające normy określone w Polskich Ramach Jakości Staży i Praktyk, mogą ubiegać się o przyznanie znaku jakości („Staż Wysokiej Jakości”, „Praktyka Wysokiej Jakości”). Znak przyznawany jest na podstawie obiektywnego procesu weryfikacji oferowanych przez firmy staży i praktyk.

  Znak Jakości to sygnał dla uczniów, studentów i absolwentów, że uczestnictwo w danym stażu, czy praktyce niesie za sobą wymierne korzyści i jest równoznaczne z faktycznym zdobywaniem cennego doświadczenia zawodowego.

  Znak Jakości - korzyści dla Pracodawców:

  • wiarygodne potwierdzenie najwyższych standardów organizacji i prowadzenia staży i praktyk,
  • stałe monitorowanie jakości oferowanych staży i praktyk,
  • możliwość udziału w spotkaniach i debatach dotyczących kluczowych wyzwań i nowych inicjatyw w obszarze staży i praktyk na polskim rynku pracy,
  • możliwość szerokiego komunikowania posiadania znaku jakości poprzez kanały komunikacyjne Programu oraz kanały komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej Pracodawcy.

     Pracodawcy - udział w Programie

  Aby wziąć udział w Programie Polskich Ram Jakości Staży i Praktyk i ubiegać się o przyznanie znaku jakości dla prowadzonych przez Firmę staży i/lub praktyk lub zdobyć dodatkowe informacje o procesie certyfikacji, należy skontaktować się z zespołem audytorów poprzez adres e-mailowy program@stazeipraktyki.pl

  Jak przebiega proces certyfikacji?
  Proces certyfikacji trwa maksymalnie 5 tygodni.


  • 1Kontakt mailowy poprzez program@stazeipraktyki.pl
  • 2Wypełnienie formularza zgłoszeniowego on line (1 tydzień)
  • 3Wypełnienie kwestionariusza on line, dotyczącego sposobu organizacji i prowadzenia stażu/praktyki (2 tygodnie)
  • 4Rozmowa z audytorem.
  • 5Wywiady audytora ze stażystami/praktykantami oraz opiekunami/mentorami.
  • 6Zakończenie certyfikacji.

  Znak jakości przyznawany jest na okres jednego roku. Po upływie 12 miesięcy organizacja przystępuje do procedury przedłużenia znaku jakości, podczas której aktualizowane są informacje o przebiegu staży i praktyk, wdrożonych zmianach i uwzględnionych rekomendacjach oraz analizowane są wyniki badania opinii studentów, którzy wzięli udział w danym stażu/praktyce.

Smak Kariery Apetyt na handel